ZAPROSZENIE

Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Gminy Blachownia z okazji DNIA DZIECKA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

 

Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych

Gminy Blachownia

z okazji

DNIA DZIECKA

PATRONAT BURMISTRZA BLACHOWNI

PANI SYLWII SZYMAŃSKIEJ

 

 

                                                          REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

                       1. CELE I ZADANIA TURNIEJU:

     popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu rozwijanie zainteresowania
    uprawianiem sportu

   propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej,

    integracja dzieci i młodzieży

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Abstynenckie „FAMILIA” w Blachowni

 • PARTNERZY:


  Burmistrz Blachowni,

  Miejski Dom Kultury w Blachowni            

   Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Blachowni          

           

           

3. TERMIN TURNIEJU I ZGŁOSZENIA:

 2 czerwca 2019 r. (niedziela)

godz. 10.15 – 10.45 zgłoszenia do turnieju, zawodnicy/czki zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców(opiekunów) na udział w turnieju

(załącznik nr 1 do regulaminu),

              godz. 10.45 – 11.00 odprawa techniczna, losowanie poszczególnych kategorii,

                godz. 11.00 – początek rozgrywek.

 • MIEJSCE TURNIEJU: Hala Sportowa OSiR w Blachowni ul. Sportowa 1.

  5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • prawo startu w turnieju mają wszyscy zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi w niniejszym regulaminie organizacyjnym,

  • obowiązuje strój sportowy i miękkie obuwie, koszulka w dowolnym kolorze z wyjątkiem białego

   ,własna rakietka tenisowa (organizatorzy zapewniają rakietki dla zawodników nie posiadających własnej)
   ,każdy uczestnik/czka musi posiadać dokument tożsamości ew. legitymację szkolną, zawodnicy/czki zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców(opiekunów) na udział w turnieju(załącznik nr 1 do regulaminu) jej brak spowoduje niedopuszczenie do gry!

   zgody i wstępne zgłoszenia u nauczycieli wychowania fizycznego, do dnia 28.05.2019 r, 

   organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni,

   dojazd na turniej i powrót z turnieju we własnym zakresie.


  6. KATEGORIE WIEKOWE, SYSTEM ROZGRYWEK :

  Kategorie wiekowe dot. zawodniczek i zawodników:

  szkoły podstawowe – kl. I – IV (dz-ch)

  szkoły podstawowe – kl. V – VI (dz-ch)

  szkoły podstawowe – kl. VII – VIII (dz-ch)

  Turniej we wszystkich kategoriach wiekowych, rozegrany zostanie w pierwszej fazie systemem grupowym. Ilość grup będzie uzależniona od ilości zawodników w danej kategorii, W wypadku zgłoszenia w którejkolwiek kategorii ilości zawodników mniejszej niż 6 osób, nastąpi połączenie 2 kategorii wiekowych,.Czas i system rozegrania następnych rund, będą ogłaszane przez sędziów w trakcie turnieju.


 •  7. NAGRODY:
  • Wszystkie zawodniczki/cy otrzymają upominki za udział w turnieju, najlepsi w poszczególnych kat. wiekowych zostaną dodatkowo uhonorowani przez organizatora.

   8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  •  Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

   Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
  • .Kontakt z organizatorem TEL. 888 514 852
  •  
   Prezes Arkadiusz Michalak
    
    
  •     
 •  

                                                                                         

   

   

  Zgoda na uczestnictwo

   

  Stwierdzam, że moje dziecko................................................................................

                                   imię i nazwisko

   

  ur. dnia …………………………. w ………………………………………………...

   

  jest zdrowe i może uczestniczyć w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 2.06.2019 r. w Blachowni w Hali Sportowej OSiR.

   

   

  ........................................................... …………………............................................Miejscowość i data Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych

   

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka niezbędnych do realizacji Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych z okazji DNIA DZIECKA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

  Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail: kontakt@ffamilia.webd.pl.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA z siedzibą w Blachowni ul. 1 Maja 99.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie wizerunku oraz jego publikacji przez Administratora w celu dokumentacyjnym, sprawozdawczym oraz promującym działalność Stowarzyszenia Integracji Społecznej Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA z siedzibą w Blachowni ul. 1 Maja 99.

  Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail: kontakt@ffamilia.webd.pl

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

   

   

  .......................................................................................................................................................

  data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych
 •